fiilis-alasivu.jpg
 

Lietteiden omatoiminen käsittely ja siitä ilmoittaminen

Jätehuoltomääräykset sallivat lietteen omatoimisen käsittelyn ja loppusijoituksen tietyissä tilanteissa:

Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisätietoa kalkkistabiloinnista löytyy osoitteesta: https://kvvy.fi/wp-content/uploads/2015/11/Kalkkistabilointiohje.pdf.

Mikäli pellon omistaja on vuokrannut omistamansa pellot eteenpäin, ei omistaja itse saa levittää ko. pelloille käsiteltyjä lietteitä. Lietteiden levitys on tällöin sallittua vain pellon vuokralaiselle. Pellon vuokraaja voi käsitellä omien lietteidensä lisäksi (yhteiskäsittely) pellon omistajan lietteet ja levittää ne vuokraamalleen pellolle.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Yhteiskäsittelystä ilmoitetaan samalla lomakkeella. Kirjallinen ilmoitus tulee toimittaa 30 päivää ennen lietteen käsittelyä. Hyväksytty ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

ASUMISLIETTEIDEN OMATOIMISEN KÄSITTELYN ILMOITUSLOMAKE:

Ilmoituslomake lietteiden omatoimisesta käsittelystä

Ilmoituslomakkeen täyttöohjeet

Lähetä ilmoituslomake postitse osoitteeseen: Forssan kaupunki, Jätelautakunta, PL 62, 30101 Forssa tai skannattuna: jatelautakunta@forssa.fi.


Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava vähintään kerran vuodessa. Pienpuhdistamoissa, joissa on lietesäiliö, on lietteenpoisto tehtävä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti silloin, kun tyhjennysvaatimus on tiheämpi kuin kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran 3 vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa. Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjennyksestä ja tarkastuksista sekä lietteenpoistoista. Jätevesilietteet, umpisäiliöiden jätevedet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.