Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Jätehuoltoviranomainen voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia, paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Jätehuoltomääräyksillä ohjataan jätehuollon käytännön toteuttamista kunnissa.

Jätelautakunta päättää toimialueensa yhteisistä jätehuoltomääräyksistä. Määräykset koskevat mm. lajittelua ja eri jätejakeiden erilliskeräystä, keräysvälineitä ja tyhjennysvälejä, kimppa-astioiden käyttöä ja kompostointia.

Yhteisastia eli kimppa

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Sekä sekajätteen että erilliskerättävien hyötyjätteiden keräämiseen voidaan käyttää kimppa-astiaa. Taajama-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä. Haja-asutusalueella jäteastian tulee sijaita joko yhteisen tien varrella tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä.

Kiinteistön, joka järjestää kimppa-astian sijoituspaikan ja sopii astian tyhjennyksestä (kimppa-isäntä), tulee varmistaa, että kaikki astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta.

Kimppa-astian käytöstä voivat kiinteistöt sopia sen jätteenkuljetusyrityksen kanssa, joka astiaa tyhjentää. Jätteenkuljettajan on pidettävä kirjaa astiaa käyttävistä kiinteistöistä.

Sekajäteastian tulee olla kooltaan sellainen, että astian käyttäjien jätteet mahtuvat kokonaisuudessaan astiaan. Mikäli yhteisastiaa käyttää yli 20 henkilöä tai yli viisi (5) kiinteistöä, tulee astian tilavuuden olla vähintään 600 litraa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä kieltää yhteisastian käytön tai määrätä muutoksia sen käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu roskaantumista tai haittaa terveydelle taikka ympäristölle.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläinsuojatussa kompostorissa. Taajamassa kompostorin on oltava lämpöeristetty. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa, tulee sen sijaita vähintään 5 m päässä naapurin rajasta ja 20 m päässä talousvesikaivoista ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysvälin pidennystä voi hakea, jos kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan sähköisesti täältä »

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä