Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Ohjeet jätteenkuljettajille

Kuljetusyrittäjien raportointivelvollisuus: kuljetustiedot

Jätelain 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vähintään neljännesvuosittain annettava sähköisesti muokattavassa muodossa ajantasaiset tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Jäteasetuksen 42 §:ssä on määritelty tarkemmin mitä tietoja jätehuoltoviranomaiselle tulee toimittaa. 

Jätehuoltomääräysten 30 §:ssä on määritelty aikataulu kuljetustietojen toimittamiselle. Tiedot on toimitettava seuraavasti: 

  • 31.1. mennessä tiedot ajalta loka-joulukuu
  • 30.4. mennessä tiedot ajalta tammi-maaliskuu
  • 31.7. mennessä tiedot ajalta huhti-kesäkuu
  • 31.10. mennessä tiedot ajalta heinä-syyskuu

Mitä tietoja tulee toimittaa ja kuinka tiedot toimitetaan?

Kuljetustiedot tulee raportoida sähköisesti muokattavassa muodossa. Alla on CSV-tiedostomuotoinen mallipohja kuljetustietojen toimittamiseksi sekä sen täyttöohjeet. Mallipohjaan on merkitty pakolliset sarakkeet.

Jätehuoltoviranomainen antaa tarkemmat ohjeet tietojen toimittamisesta tietopyyntökirjeessä. Kuljettajan tulee ilmoittaa tiedot kaikista asuinkiinteistöistä, joilta jätteitä on kerätty. Jätekimppojen osakkaat tulee ilmoittaa omina asiakasriveinään. Tiedot tulee toimittaa kaikkien jätelajien osalta (sekajäte, energiajäte, saostus- ja umpisäiliöliete, biojäte, kartonki, muovi, metalli, lasi ja paperi). Mikäli kiinteistön jätteenkuljetussopimus on irtisanottu ja asiakkuus päättynyt, ei kyseistä asiakastietoa enää tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaiselle ei tarvitse myöskään raportoida yrityksiltä kerättyä jätettä.


SIIRTO-rekisteri

Mikäli tiedot asumislietteiden kuljetuksesta toimitetaan jo SIIRTO-rekisteriin ja tietojen sisältö vastaa jäteasetuksen vaatimuksia, ei kuljetustietoja tarvitse toimittaa erikseen jätehuoltoviranomaiselle. Jos SIIRTO-rekisterin tiedoissa havaitaan puutteita, voi jätehuoltoviranomainen pyytää toimittamaan tiedot erikseen.

Entä jos tietoja ei toimiteta?

Jätelain mukainen raportointivelvoite on lakisääteinen velvollisuus, eikä siitä ole mahdollista myöntää vapautusta. Mikäli kuljetustietoja ei toimiteta jätehuoltoviranomaiselle annetussa määräajassa, jätteenkuljettaja voidaan valvontaviranomaisen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus) toimesta määrätä jätelain 126 §:n nojalla täyttämään velvollisuutensa.

Mitä viranomainen tekee kuljetustiedoilla?

Jätteenkuljettajien toimittamat tiedot merkitään jätelain 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetusrekisteriin. Rekisterin avulla jätehuoltoviranomainen seuraa kiinteistöjen sopimustilannetta.

Miksi en ole saanut pyyntöä kuljetustietojen toimittamisesta?

Mikäli yrityksesi kuljettaa asumisessa syntyvää jätettä tai lietteitä, mutta et ole saanut tietopyyntöä kuljetustietojen toimittamisesta, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen: jatelautakunta@forssa.fi.

Kuljetusyrittäjien raportointivelvollisuus: Jätekoontitiedot/tiivistelmä jätelajeittain

Jätelain 39 §: n 2 momentin mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava sähköisesti muokattavassa muodossa jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista. Jätehuoltomääräysten 30 §:n mukaan tiivistelmätiedot koskien edellistä vuotta tulee toimittaa 31.1. mennessä.

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Jäteasetuksen 42 §:ssä on määritelty mitä tietoja tiivistelmässä tulee ilmoittaa. Tiivistelmä tulee toimittaa asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvästä jätteestä.

Tiivistelmään merkitään:

  • toiminta-alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelajeittain (kg, tn tai m³ lietteiden osalta)
  • jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jätelajeittain

Tiedot voi ilmoittaa esim. näin: Jannen Jäte Oy, sekajäte 28 543 kg, vastaanottopaikka: Kiimassuon jätekeskus (Kiimassuontie 127, 30420 Forssa).

Kuinka tiedot toimitetaan?

Jätehuoltoviranomainen lähettää jätteenkuljettajille vuosittain tietopyynnön tiivistelmän toimittamisesta.


ELY-keskuksen ylläpitämä jätehuoltorekisteri

Jätelain 94 §:n mukaan jätteenkuljettajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Hakemus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Hakemus ja lisätietoja löytyy Suomi.fi-palvelusta.

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä