Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Ohjeet kuljettajille

Kuljetusyrittäjien raportointivelvollisuus: asiakastiedot

Jätelain (646/2011) 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot neljännesvuosittain, jos tämä on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista.

Jätehuoltoviranomaiselle tulee ilmoittaa jäte, joka on syntynyt vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa tai muussa asumisessa.

Mitä tietoja tulee toimittaa ja kuinka tiedot toimitetaan?

Asiakastiedot tulee raportoida sähköisessä muodossa CSV-tiedostona. Mallipohjaan on merkitty pakolliset sarakkeet.

 Jätehuoltoviranomainen antaa tarkemmat ohjeet tietojen toimittamisesta tietopyyntökirjeessä.

Kuljettajan tulee ilmoittaa kaikki asuinkiinteistöt, jotka ovat yrityksen asiakkaita. Näitä ovat myös mahdollisten jätekimppojen osakkaat. Jätekimpan osakkaat tulee ilmoittaa omana kiinteistönään/ asiakastietonaan. Tiedot tulee toimittaa jätejakeittain (sekajäte, energiajäte, saostus- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, muovi, metalli, lasi ja paperi) omina tiedostoinaan (CSV-tiedosto). Mikäli kiinteistön jätteenkuljetussopimus on irtisanottu ja asiakkuus päättynyt, ei kyseistä asiakastietoa enää tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

Entä jos tietoja ei toimiteta?

Jätelain mukainen raportointivelvoite on lakisääteinen velvollisuus, eikä siitä ole mahdollista myöntää vapautusta. Mikäli raporttia ei toimiteta jätehuoltoviranomaiselle annetussa määräajassa, jätteenkuljettaja voidaan valvontaviranomaisen (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus) toimesta määrätä jätelain 126 §:n nojalla täyttämään velvollisuutensa.

Mitä viranomainen tekee asiakastiedoilla?

Jätteenkuljettajien toimittamat tiedot merkitään 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetusrekisteriin. Rekisterin avulla jätehuoltoviranomainen seuraa kiinteistöjen sopimustilannetta.

Miksi en ole saanut pyyntöä asiakastietojen toimittamisesta?

Mikäli yrityksesi kuljettaa asumisessa syntyvää jätettä tai lietteitä, mutta et ole saanut tietopyyntö asiakastietojen toimittamisesta, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen: jatelautakunta@forssa.fi.

Kuljetusyrittäjien raportointivelvollisuus: Jätekoontitiedot/tiivistelmä jätelajeittain

Jätelain 39 §: n 2 momentin mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Mitä tietoja ilmoitetaan?

Tiivistelmään merkitään asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä jäte. Jätelautakunnalle ei raportoida yrityksiltä kerättyä jätettä.

Tiivistelmään merkitään:

  • toiminta-alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä (kg/m3) jätelajeittain
  • jätteiden toimituspaikat (jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot).

Tiedot voi ilmoittaa esimerkiksi näin: Jannen Jäte Oy, sekajäte 28 543 kg, toimitettu Kiimassuon jätekeskukseen (Kiimassuontie 127, Forssa).

Raportoitavat jätelajit ovat sekajäte, energiajäte, saostus- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, muovi, metalli, lasi ja paperi. Tiivistelmän tiedot jätemääristä annetaan yhteen laskettuna koko toimialueelta.

Kuinka tiedot toimitetaan?

Jätelautakunta tekee tietopyynnön tiivistelmästä alueella toimiville jätteenkuljetusyrityksille vuosittain keväällä. Tiedot tulee toimittaa sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa.


Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset koskevat esim. jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräyksissä määritellään mm. jäteastioiden tyhjennysvälit, joista voidaan poiketa vain viranomaispäätöksellä. Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä.


ELY-keskuksen ylläpitämä jätehuoltorekisteri

Jätelain mukaan jätteenkuljettajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Hakemus tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Hakemus löytyy täältä »

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä