Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Usein kysyttyä jätehuollosta

Asukkaan jätehuolto: Mihin se perustuu?

Jätelain 37 §:n mukaan kaikilla asuinkiinteistöillä on oltava kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Kiinteistöittäinen sekajätteen kuljetus järjestetään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella tällä hetkellä siten, että kiinteistön haltija tekee itse suoraan sopimuksen jätteenkuljettajan kanssa.

Jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan asuinkiinteistön on kuuluttava jätteenkuljetuksen piiriin. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma tai naapureiden kanssa yhteinen sekajäteastia, jonne kiinteistön jätteet voidaan laittaa (jätelain 40 § ja jätehuoltomääräysten 7 §).

Mistä löydän jätteenkuljettajan?

Oman paikkakuntasi jätteenkuljetusyrittäjien yhteystiedot löydät Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta »

milloin minun pitää tehdä kompostointi-ilmoitus?

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä mikäli biojätteet kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostori voi olla itse tehty tai tehdasvalmisteinen. Lisäksi sen tulee olla lämpöeristetty, haittaeläimiltä suojattu ja hyvin ilmastoitu. Poikkeuksena vaatimukseen lämpöeristyksestä ovat vain kesäaikana käytössä olevat vapaa-ajan kiinteistöt, joilla sijaitsevien kompostorien ei tarvitse olla lämpöeristettyjä. 

Kompostointi-ilmoituksen voi jättää täällä. Jätelautakunta ei ole yhteydessä ilmoittajaan hyväksytystä ilmoituksesta. Mikäli ilmoitus on puutteellinen tai kompostori ei täytä jätehuoltomääräysten vaatimuksia, jätelautakunta on yhteydessä ilmoittajaan.

Miten lajittelen jätteeni ja mistä löydän kierrätyspisteen?

Asukkaan on huolehdittava asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelusta. Lajitellut hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on pidettävä erillään muista jätteistä ja toimitettava niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. 

Jätteiden kierrätykseen ja lajitteluun liittyvissä kysymyksissä neuvoo Loimi-Hämeen Jätehuollon neuvonta.

Alueesi lähimmän kierrätyspisteen löydät Suomen Kiertovoima ry:n ylläpitämältä sivulta tai Suomen Pakkauskeräys RINKI Oy:n sivuilta.

Saako jätteitä polttaa?

Jätteiden hävittäminen polttamalla on pääsääntöisesti kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia, pahvia ja kartonkia saa käyttää vain sytykkeenä ja vähäisessä määrin.

Taajama-alueiden ulkopuolella saa satunnaisesti polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Mitä tarkoittaa yhteinen jäteastia naapureiden kanssa?

Lähekkäin tai yhteisen tien tai muun luonnollisen kulkureitin varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten hyötyjätteiden keräämiseen.

Jokaisella sekajätteen yhteisastiaa käyttävällä vakituiseen asumiseen käytettävällä kiinteistöllä tulee olla käytettävissä neljää viikkoa kohden 75 litraa astiatilavuutta  ja vapaa-ajan kiinteistöllä 30 litraa. 

Taajamassa yhteisastia voi sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä. Haja-asutusalueella yhteisastian tulee sijaita joko yhteisen tien tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä.

Kuinka usein sekajäteastia on tyhjennettävä?

Taajamassa kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväli on: 

  • kesäaikana 2 viikkoa (viikoilla 18-40)
  • talviaikana 4 viikkoa (viikoilla 41-17)

Haja-asutusalueella sekajäteastian tyhjennysväli on neljä (4) viikkoa ympäri vuoden.

Milloin kiinteistölle on järjestettävä biojätteen erilliskeräys tai kompostointi?

Taajamassa biojäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omaan kiinteistökohtaiseen jäteastiaan silloin, kun kiinteistöllä on vähintään viisi (5) huoneistoa. Biojätteen erilliskeräilyvelvoite ei koske niitä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan.

Biojäte on lisäksi erilliskerättävä tai kompostoitava 1.7.2024 alkaen kaikilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, jotka sijaitsevat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätteenkuljetusalueella. Alueeseen kuuluvat Forssan, Jokioisten ja Tammelan taajamien muodostama yhtenäinen alue sekä Sastamalan taajama. Tarkempi aluerajaus on nähtävillä lähempänä erilliskeräys-/ kompostointivelvoitteen alkamista.

Kierrätän kaiken ja sekajätettä syntyy vain vähän, Voiko jäteastiani tyhjennysväliä pidentää?

Sekajäteastian pisin mahdollinen tyhjennysväli on 12 viikkoa. Voit hakea jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä täällä

Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen edellyttää, että biojätteet erilliskerätään tai kompostoidaan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Mikäli kyseessä on vain kesäaikana käytössä oleva vapaa-ajan kiinteistö, kompostorin ei tarvitse olla lämpöeristetty.

Asun yksin, voiko jäteastiani tyhjennysväliä pidentää tällä perusteella?

Mikäli asut yksin, voit saada jäteastiallesi pidemmän tyhjennysvälin, vaikka biojätteitä ei kompostoitaisi tai erilliskerättäisi. Ota asiasta yhteyttä omaan jätteenkuljettajaasi sekä jätelautakuntaan, erillistä hakemusta asiaan liittyen ei vaadita. 

Taajamassa jäteastian tyhjennysväli voidaan pidentää yksin asumisen perusteella kesäaikana (viikot 18-40) 4 viikkoon ja talviaikana (viikot 41-17) 8 viikkoon. 

Haja-asutusalueella tyhjennysväli voidaan vastaavasti pidentää ympäri vuoden 8 viikkoon.

Entä kesämökkini jätehuolto?

Kesämökkien ja muiden vapaa-ajan asuntojen jätehuolto on järjestettävä toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisessa käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden. 

Myös vapaa-ajan asunnon jäteastialle on mahdollista hakea pidennettyä tyhjennysväliä täällä. Biojätteet tulee joko erilliskerätä tai kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisesti. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, haittaeläinsuojattu ja hyvin ilmastoitu. Kuitenkin mikäli vapaa-ajan asunto on käytössä vain kesällä, ei kompostorin tarvitse olla lämpöeristetty. Vaikka vapaa-ajan asunnon jäteastialle olisi myönnetty pidennetty tyhjennysväli, tulee jäteastia tyhjentää kuitenkin 2 kertaa kesän aikana

Täytyykö jätehuolto olla vaikka jätettä syntyy vain vähän?

Jätelaki edellyttää, että jokaiselle kiinteistölle on järjestettävä jätteenkuljetus. Jätteiden vähäisen määrän perusteella ei siis voi saada vapautusta jätehuollon järjestämisvelvollisuudesta. Jäteastian tyhjennysväliä on kuitenkin mahdollista pidentää 12 viikkoon, mikä tarkoittaa 4 tyhjennystä vuoden aikana.

Mikäli syntyvän jätteen määrä on vähäinen, on mahdollista käyttää yhteistä jäteastiaa lähellä sijaitsevien kiinteistöjen kesken. Pidennettyä tyhjennysväliä voi hakea myös kimppa-astialle. 

Mitä jätehuolto maksaa? Mistä jätemaksu koostuu?

Jätehuollon maksut koostuvat kahdesta osasta: jätetaksan mukaisesta perusmaksusta ja jäteastian tyhjennysmaksusta. Jätteenkuljettajan perimä jäteastian tyhjennysmaksun suuruus on kuljettajan itse päätettävissä. Yrittäjä laskuttaa kiinteistöä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaan.

Jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu, jonka laskuttaa kuntien omistama jäteyhtiö (Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy) kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajan asuinkiinteistöiltä. 

Perusmaksulla katetaan kuntalaisille tarjottavia jätehuoltoon liittyviä palveluita, kuten jäteasemien ja kierrätyspisteiden ylläpito, neuvonta, lain vaatimien rekistereiden ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto kotitalouksilta, jätehuollon kehittäminen ja suunnittelu sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. 

Tyhjennysmaksuja lukuun ottamatta asumisen jätehuoltoon liittyvät maksut ovat julkisia ja niiden suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen. Julkiset jätemaksut ovat myös suoraan ulosottokelpoisia maksuja (ks. jätelain 145 § ja laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007)).

Voidaanko jätemaksu poistaa?

Jätemaksu voidaan tietyissä tilanteissa poistaa määräajaksi tai toistaiseksi. Jätehuoltoviranomainen voi määrätä jätemaksun jätetaksasta poiketen tai jättää sen perimättä silloin, kun jätemaksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Jos jätemaksu määrätään taksasta poiketen, maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia.

Todistettavasti asuinkelvottoman kiinteistön jätemaksu voidaan poistaa hakemuksesta kokonaan. Hakemuksen liitteenä  tulee olla todisteet asuinkelvottomuudesta, esim. valokuvat rakennevaurioista. Lisätietoa jätemaksun kohtuullistamisen hakemisesta löytyy täältä »

En löydä kysymykseen vastausta, mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä jätelautakunnan alaisiin viranhaltijoihin ja työntekijöihin. Ks. yhteystiedot »

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä