fiilis-alasivu.jpg
 

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Kompostoinnista ei saa aiheutua roskaantumista. Kompostiin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätettä.

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja haittaeläintiiviissä kompostorissa. Taajamassa kompostorin on oltava lämpöeristetty. Mikäli kompostorille ei ole kaavassa esitetty sijoituspaikkaa, tulee sen sijaita vähintään 5 m päässä naapurin rajasta ja 20 m päässä talousvesikaivoista ja vesistöstä. Etäisyydestä naapurin rajaan voidaan poiketa naapurin kirjallisella suostumuksella.


Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen

Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysvälin pidennystä voi hakea, jos kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sekajäteastian tyhjennysvälin pidennystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta sähköisesti täältä.