fiilis-alasivu.jpg
 

Ohjeet kuljettajille

Kuljetusyrittäjien raportointivelvollisuus: asiakastiedot

Jätelain (646/2011) 39 §:n mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöistä, joilta jätettä on noudettu, sekä jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain. Kunnan jätehuoltoviranomainen voi pyytää toimittamaan tiedot neljännesvuosittain, jos tämä on toiminnan seuraamiseksi tarpeellista.

Jätehuoltoviranomaiselle tulee ilmoittaa jäte, joka on syntynyt vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa tai muussa asumisessa.

Kuinka tiedot toimitetaan?

Asiakastiedot tulee raportoida sähköisessä muodossa. Kuljetusyrittäjät saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan jätelautakunnan sähköiseen rajapintaan, jonka kautta tiedot toimitetaan. Tiedoston mallipohja (CSV-tiedosto) löytyy sähköisestä rajapinnasta. Jätehuoltoviranomainen antaa tarkat ohjeet tietojen toimittamisesta tietopyyntökirjeessä.

Mitä kaikkea tulee ilmoittaa?

Jätteen kuljettajan tulee ilmoittaa kaikki asuinkiinteistöt, jotka ovat yrityksen asiakkaita. Näitä ovat myös mahdollisten jätekimppojen osakkaat. Jätekimpan osakkaat tulee ilmoittaa omana kiinteistönään/ asiakastietonaan. Tiedot tulee toimittaa jätejakeittain (sekajäte, energiajäte, sako- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, metalli, lasi ja paperi) omina tiedostoinaan (CSV-tiedosto). Mikäli kiinteistön jätteenkuljetussopimus on irtisanottu ja asiakkuus päättynyt, ei asiakastietoa pidä ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

Entä jos tietoja ei toimiteta?

Jätelain mukainen raportointivelvoite on lakisääteinen velvollisuus, eikä siitä ole mahdollista myöntää vapautusta. Mikäli raporttia ei toimiteta jätehuoltoviranomaiselle annetussa määräajassa, jätteenkuljettaja voidaan valvontaviranomaisen (joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-keskus) toimesta määrätä jätelain 126 §:n nojalla täyttämään velvollisuutensa.

Mitä viranomainen tekee tiedoilla?

Jätteen kuljettajien toimittamat tiedot merkitään 143 §:n mukaiseen jätteenkuljetusrekisteriin. Rekisterin avulla jätehuoltoviranomainen seuraa kiinteistöjen sopimustilannetta. Mikäli kiinteistöllä ei rekisterin mukaan ole jätteenkuljetussopimusta, jätehuoltoviranomainen lähestyy kiinteistöä kirjeitse.

Miksi en ole saanut kirjettä?

Mikäli yrityksesi kuljettaa asumisessa syntyvää jätettä, mutta et ole saanut tietopyyntökirjettä asiakastietojen toimittamisesta, ota yhteyttä jätelautakuntaan: jatelautakunta@forssa.fi.


Kuljetusyrittäjien raportointivelvollisuus: jätekoontitiedot/tiivistelmä jätelajeittain

Jätelain 39 §: n 2 momentin mukaan jätteen kuljettajan on vuosittain annettava jätelajeittain tiivistelmä kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrästä ja toimituspaikoista.

Mitä kaikkea ilmoitetaan?

Tiivistelmään merkitään asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvä jäte. Jätelautakunnalle ei raportoida yrityksiltä kerättyä jätettä.

Tiivistelmään merkitään:

  • toiminta-alueella sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä (kg/m3) jätelajeittain
  • jätteiden toimituspaikat (jätteen vastaanottajien nimet ja yhteystiedot).

Tiedot voi ilmoittaa esimerkiksi näin: Jannen jäte Oy, sekajäte 28 543 kg, toimitettu Kiimassuon jätekeskukseen (Kiimassuontie 127, Forssa).

Raportoitavat jätelajit ovat: sekajäte, energiajäte, sako- ja umpikaivoliete, biojäte, kartonki, metalli, lasi ja paperi. Tiivistelmän tiedot annetaan yhteenlaskettuna koko alueelta, ei kiinteistökohtaisesti.

Kuinka tiedot toimitetaan?

Jätelautakunta tekee tietopyynnön tiivistelmästä alueella toimiville jätteenkuljetusyrityksille keväällä. Tiedot tulee toimittaa sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa. Tiivistelmään tulee merkitä selkeästi mahdolliset liikesalaisuudet ja laatia kirjalliset perustelut sille, miksi kyseiset tiedot ovat liikesalaisuuksia.


Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset koskevat esim. jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräyksissä määritellään mm. jäteastioiden tyhjennysvälit, joista voidaan poiketa vain viranomaispäätöksellä. Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä.


ELY-keskuksen ylläpitämä jätehuoltorekisteri

Jätelain mukaan jätteenkuljettajan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Hakemus tehdään sille elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnasta harjoitetaan. Hakemus löytyy täältä.