fiilis-alasivu.jpg
 

Yhteisastia eli kimppa

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Sekä sekajätteen että erilliskerättävien hyötyjätteiden keräämiseen voidaan käyttää kimppa-astiaa.

Taajama-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä

Haja-asutusalueella jäteastian tulee sijaita joko yhteisen tien varrella tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä

Kiinteistön, joka järjestää kimppa-astian sijoituspaikan ja sopii astian tyhjennyksestä (kimppa-isäntä), tulee varmistaa, että kaikki astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta.

Kimppa-astian käytöstä voivat kiinteistöt sopia sen jätteenkuljetusyrityksen kanssa, joka astiaa tyhjentää. Jätteenkuljettajan on pidettävä kirjaa astiaa käyttävistä kiinteistöistä.

Sekajäteastian tulee olla kooltaan sellainen, että astian käyttäjien jätteet mahtuvat kokonaisuudessaan astiaan. Mikäli yhteisastiaa käyttää yli 20 henkilöä tai yli 5 kiinteistöä, tulee astian tilavuuden olla vähintään 600 litraa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä kieltää yhteisastian käytön tai määrätä muutoksia sen käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu roskaantumista tai haittaa terveydelle taikka ympäristölle.