fiilis-alasivu.jpg
 

Yhteisastia eli kimppa

Lähekkäin tai yhteisen tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli kimppa-astian käytöstä. Yhteisastiaa voidaan käyttää sekä sekalaisen yhdyskuntajätteen että erilaisten hyötyjätelajien keräämiseen. 

Taajama-alueella jäteastian tulee sijaita korkeintaan 1 km päässä kiinteistöltä

Haja-asutusalueella yhteisen jäteastian tulee sijaita joko yhteisen tien varrella tai muun luonnollisen kulkureitin varrella korkeintaan 5 km päässä kiinteistöltä

Kiinteistöjen ei tarvitse hakea lupaa viranomaiselta yhteisastian käytölle, jos kaikki astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta. Yhteisastian käytöstä ja yhteisastiaan liittymisestä on sovittava jätteenkuljettajan kanssa, joka pitää kirjaa yhteisastiaan kuuluvista kiinteistöistä.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen yhteisastian tulee olla kooltaan sellainen, että yhteisastian käyttäjien jätteet mahtuvat kokonaisuudessaan astiaan kaikissa olosuhteissa. Yhteisastian yhteenlasketun tilavuuden tulee olla vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli 20 henkeä tai yli 5 kiinteistöä.

Kiinteistön, joka järjestää astian sijoituspaikan ja sopii astian tyhjennyksestä, tulee varmistaa, että kaikki astiaa käyttävät kiinteistöt sijaitsevat jätehuoltomääräyksen mukaisella etäisyydellä jäteastiasta tai että tätä kauempana olevat kiinteistöt ovat hakeneet jätehuoltoviranomaiselta poikkeamaa astian sijaintivaatimuksista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustellusta syystä kieltää yhteisastian käytön tai määrätä muutoksia yhteisastian käyttöön, mikäli käytöstä aiheutuu roskaantumista tai haittaa terveydelle taikka ympäristölle.