Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Tietosuojaseloste

Päivitetty 29.2.2024

Rekisterinpitäjä:

Forssan kaupungin jätelautakunta
Käyntiosoite: Turuntie 18, 30100 Forssa
Postiosoite: PL 62, 30101 Forssa
Sähköposti: jatelautakunta@forssa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jätehuoltopäällikkö, puh. 03 4141 5336
Tietohallintopäällikkö, puh. 03 4141 5268

Rekisterin nimi:

Facta Jätehuolto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely jätehuoltoviranomaisen rekisterissä perustuu jätelaissa annettujen jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoitamiseen. Jätelain 143 §:n mukaan jätehuoltoviranomaisen on ylläpidettävä rekisteriä jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajilta saadut tiedot kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain sekä tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä. Tehtävien hoidossa noudatetaan myös Valtioneuvoston asetusta jätteistä (71/2021) sekä toimialueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä (jätelaki 91 §). Jätehuoltoviranomaisen rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriin merkitään kiinteistön haltijan/omistajan/omistajien nimi/ nimet, osoite ja mahdollinen puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kiinteistön osoite, rakennustunnus, kiinteistötunnus, kiinteistön käyttötarkoitus, käytössäolokoodi, jätehuollon järjestämismuoto, ja kiinteistökohtaisen keräyksen tapahtumatiedot. Jätekimppojen osalta em. tiedot merkitään rekisteriin kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen osalta, lisäksi rekisteriin merkitään tieto jätekimppaan kuulumisesta sekä siitä mitä jätejaetta kimppa koskee.  

Biojätteen pienimuotoisesta käsittelystä rekisteriin merkitään kiinteistön haltijan/omistajan/omistajien nimi/nimet, osoite ja mahdollinen puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä kiinteistön osoite, rakennustunnus, kiinteistötunnus, kiinteistön käyttötarkoitus ja käytössäolokoodi. Lisäksi rekisteriin merkitään rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta, jätteenkäsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, sekä mahdollinen puhelinnumero ja sähköpostiosoite), käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä, itse rakennetusta kompostorista kuvaus käsittelylaitteistosta, tehdasvalmisteisista kompostoreista käsittelylaitteiston malli ja merkki sekä biojätteen fermentoinnin osalta tieto siitä miten jälkikompostointi tehdään. Kimppakompostoreiden osalta em. tiedot merkitään rekisteriin kaikken kimppaan kuuluvien kiinteistöjen osalta, lisäksi rekisteriin merkitään tieto kimppakompostorin käytöstä. 

Rekisteriin merkitään jätteen kuljetustiedot ja mahdolliset viranomaispäätökset. Lisäksi rekisteriin kuuluu tietoja jätehuollon perus- ja jätemaksun laskutuksesta, maksuunpanosta ja ulosotosta sekä hakemuksen tai ilmoituksen toimittaneiden kuntalaisten osalta tietoja viranomaisasian käsittelyä varten.

  • Käsittelijänä nimetyt käyttäjät
  • Tekninen käsittelijä CGI Oyj

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteriä päivitetään jätteen kuljettajilta, muilta viranomaisilta tai asian käsittelijältä saaduilla tiedoilla
  • Kiinteistörekisteri, väestörekisteri, Maanmittauslaitos, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteri

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan valvoville viranomaisille (kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskus) sekä kunnalliselle jäteyhtiölle, joka suorittaa perus- ja jätemaksulaskutuksen sekä ylläpitää paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)
Säilytetään lukituissa tiloissa Forssan kaupungin teknisellä osastolla.

B. Tietojärjestelmän aineisto
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä käyttäjätunnusten eri oikeustasoilla. Tietoliikenneyhteydet, palvelimet ja palvelintilat on suojattu teknisin toimenpitein.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

Tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita, ns. "oikeus tulla unohdetuksi".

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Mainostoimisto Synergia Oy:n toteuttaman jätteenkuljetusrekisterin tietosuojaseloste (PDF)

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä