Sisältöön »

Roska-astiat

Logo [Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta]

Koristekuva

Tietosuojaseloste

Päivitetty 21.2.2022

Rekisterinpitäjä:

Forssan kaupungin jätelautakunta
Käyntiosoite: Turuntie 18, 30100 Forssa
Postiosoite: PL 62, 30101 Forssa
Sähköposti: jatelautakunta@forssa.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jätehuoltopäällikkö, puh. 03 4141 5336
Tietohallintopäällikkö, puh. 03 4141 5268

Rekisterin nimi:

Facta Jätehuolto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely jätehuoltoviranomaisen rekisterissä perustuu jätelaissa annettujen jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoitamiseen. Jätelain 143 §:n mukaan jätehuoltoviranomaisen on ylläpidettävä rekisteriä jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä. Rekisteriin merkitään jätteen kuljettajilta saadut tiedot kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyskerroista kiinteistöittäin ja jätelajeittain sekä tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä. Tehtävien hoidossa noudatetaan myös Valtioneuvoston asetusta jätteistä (71/2021). Jätehuoltoviranomaisen rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri. Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriin merkitään kiinteistön haltijan/omistajan/omistajien nimi, osoite ja puhelinnumero sekä kiinteistön osoite, rakennustunnus, kiinteistötunnus, kiinteistön käyttötarkoitus, käytössäolokoodi, jätehuollon järjestämismuoto, tieto mahdollisesta jätekimpasta, kiinteistökohtaisen keräyksen tapahtumatiedot, mahdolliset tiedot kiinteistön biojätteen käsittelylaitteiston käyttötilavuudesta ja laitteiston vuotuisten käyttökuukausien määrästä, mahdolliset viranomaispäätökset ja jätteen kuljetustiedot. Lisäksi rekisteriin kuuluu tietoja jätehuollon perus- ja jätemaksun laskutuksesta, maksuunpanosta ja ulosotosta sekä hakemuksen tai ilmoituksen viranomaiselle toimittaneiden kuntalaisten osalta tietoja viranomaisasian käsittelyä varten.

  • Käsittelijänä nimetyt käyttäjät
  • Tekninen käsittelijä CGI Oyj

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteriä päivitetään jätteen kuljettajilta, muilta viranomaisilta tai asian käsittelijältä saaduilla tiedoilla
  • Kiinteistörekisteri, väestörekisteri, Maanmittauslaitos, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteri

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan valvoville viranomaisille (kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskus) sekä kunnalliselle jäteyhtiölle, joka suorittaa perus- ja jätemaksulaskutuksen sekä ylläpitää paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)
Säilytetään lukituissa tiloissa Forssan kaupungin teknisellä osastolla.

B. Tietojärjestelmän aineisto
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä käyttäjätunnusten eri oikeustasoilla. Tietoliikenneyhteydet, palvelimet ja palvelintilat on suojattu teknisin toimenpitein.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

Tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita, ns. "oikeus tulla unohdetuksi".

Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

Mainostoimisto Synergia Oy:n toteuttaman jätteenkuljetusrekisterin tietosuojaseloste (PDF)

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat kunnat

 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat

 

Akaa
Eura
Forssa
Huittinen
Humppila
Jokioinen
Koski TL

Loimaa
Oripää
Punkalaidun
Sastamala
(pl. Suodenniemi ja
Mouhijärvi)

Somero
Säkylä
Tammela
Urjala
Ypäjä